Algemene voorwaarden

Dit is een gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") voor alle juridische overeenkomsten tussen u en Soundful Inc. ("Soundful" "soundful" "SOUNDFUL" "wij" of "onze") die onder andere de voorwaarden bevat voor uw gebruik van de SOUNDFUL website, (gezamenlijk de "Service").

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met, of niet kunt voldoen aan deze Overeenkomst, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Dienst. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen een kopie van de gewijzigde Overeenkomst op de Service plaatsen. Door gebruik te blijven maken van de Service stemt u ermee in zich te houden aan deze Overeenkomst zoals gewijzigd. Schending van deze Overeenkomst kan leiden tot beëindiging van uw toegang tot de Dienst, zonder voorafgaande kennisgeving, naast de andere rechtsmiddelen die Soundful ter beschikking staan.

Alle informatie, content, diensten en software die wordt weergegeven op, verzonden via of gebruikt in verband met de Service, waaronder bijvoorbeeld nieuwsartikelen, meningen, recensies, tekst, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, video, html, bron- en objectcode, software, gegevens en dergelijke (gezamenlijk de 'Content' genoemd), alsmede de selectie en rangschikking daarvan, is eigendom van Soundful en aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of leveranciers (met uitzondering van 'Gebruikerscontent', zoals hieronder gedefinieerd, die eigendom kan zijn van anderen). De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de Verenigde Staten van Amerika en toepasselijke internationale intellectuele eigendomsrechten.

U mag de Content alleen online gebruiken, en uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en u mag een enkele kopie van een deel van de Content downloaden of afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van dergelijke Content verwijdert. Soundful garandeert echter niet dat het gebruik van de Content geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Indien u een website beheert en een link naar de Dienst wilt plaatsen, kunt u dit doen op voorwaarde dat u ermee instemt een dergelijke link op ons verzoek onmiddellijk te verwijderen. Het toegestane gebruik zoals beschreven in deze paragraaf is altijd afhankelijk van uw naleving van deze Overeenkomst. Geen ander gebruik is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Verder stemt u ermee in geen software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Service te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of te demonteren op een manier die de ervaring van een gebruiker beïnvloedt, en geen gebruik te maken van datamining, dataverzameling of extractiemethoden.

Verzoeken om Content te gebruiken voor andere doeleinden dan toegestaan in deze Overeenkomst dienen te worden gericht aan support@soundful.com. In bepaalde gevallen kunt u een licentie verkrijgen voor het gebruik van individuele verhalen die op de Service verschijnen via online functionaliteit die wij specifiek hebben aangewezen (bijvoorbeeld om een verhaal naar een vriend te e-mailen of om de rechten te kopen om een verhaal voor ander gebruik te reproduceren). In dergelijke gevallen zullen we de licentie-informatie of een link op de Inhoud zelf vermelden. Als u deze licentie-informatie of link niet ziet, moet u ervan uitgaan dat u geen toestemming hebt om de Inhoud te gebruiken.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en eisen dat onze gebruikers hetzelfde doen. U mag geen materiaal uploaden, insluiten, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit. We zullen de accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen.

Als u eigenaar bent van een auteursrecht of een agent daarvan en van mening bent dat enige Gebruikersinhoud of andere Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen volgens de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C § 512(c)(3) voor meer informatie): (a) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken; (b) identificatie van het vermeende inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal op de Service te lokaliseren; (c) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; (e) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; en (f) uw fysieke of elektronische handtekening. Onze Copyright Agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk kan per e-mail worden bereikt op support@soundful.com.

Opmerkingen, posts, feedback, notities, berichten, afbeeldingen, audio, materialen, ideeën, suggesties of andere communicaties die u op of via de Dienst indient (gezamenlijk "Gebruikerscontent") zijn niet privé. Door Gebruikerscontent in te zenden op of via de Service, verleent u Soundful en aan Soundful gelieerde ondernemingen een onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend recht en licentie om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, te archiveren, op te slaan, te distribueren, te reproduceren en afgeleide werken te maken op basis van deze Gebruikerscontent, in welke vorm, media, software of technologie dan ook die nu bestaat of in de toekomst ontwikkeld zal worden. Door het indienen van dergelijke Gebruikersinhoud op of via de Service, bevestigt u dat (a) u de enige auteur bent van de Gebruikersinhoud en dat de Gebruikersinhoud origineel van u is en niet geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van enig ander werk; (b) u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen die betrekking hebben op de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot toestemmingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, publiciteitsrechten en/of privacyrechten; en (c) de Gebruikersinhoud niet lasterlijk, obsceen of anderszins in strijd is met deze Overeenkomst. Door dergelijke Gebruikerscontent op of via de Service te plaatsen, geeft u Soundful en aan Soundful gelieerde ondernemingen toestemming om uw naam en andere informatie (zoals door u verstrekt) te gebruiken om dergelijke Gebruikerscontent aan u toe te schrijven. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van de vorige zin en met inachtneming van ons Privacybeleid, geeft u Soundful en de aan Soundful gelieerde ondernemingen toestemming om de Gebruikerscontent te delen met alle aangesloten websites en om uw naam en eventuele andere informatie te gebruiken in verband met het gebruik van deze Gebruikerscontent. U verleent Soundful en de aan haar gelieerde ondernemingen tevens het recht om alle materialen, informatie, ideeën, concepten, knowhow of technieken die in deze gebruikerscontent zijn opgenomen te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten die gebruik maken van of geïnspireerd zijn door deze gebruikerscontent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gelijkenis van onze Inhoud of programmering in welke media dan ook met door u ingediende Gebruikersinhoud. Alle rechten die in deze paragraaf worden verleend, worden verleend zonder dat u daarvoor enige vorm van aanvullende compensatie verschuldigd bent.

De bulletinboards, chatrooms, gemeenschapskalenders en andere interactieve onderdelen van de service worden aan gebruikers aangeboden als interessante en stimulerende forums om hun meningen te uiten en ideeën en informatie te delen. We verwachten dat mensen van mening verschillen - oordelen en meningen zijn subjectief - en we moedigen vrije meningsuiting en de uitwisseling van ideeën aan. Maar door deze onderdelen van de service te gebruiken, neemt u deel aan een gemeenschap die bedoeld is voor al onze gebruikers.

Daarom behouden wij ons het recht voor, maar zijn wij niet verplicht, om Gebruikersinhoud die is aangeleverd voor weergave of die is geplaatst op de Service te beoordelen, bewerken, verplaatsen of verwijderen, naar ons eigen en absolute goeddunken, zonder kennisgeving aan de persoon die deze Gebruikersinhoud heeft aangeleverd.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor illegale of verboden Gebruikersinhoud die toegankelijk wordt gemaakt op of via de Service of voor andere gebruikers, waaronder bijvoorbeeld schendende, lasterlijke of beledigende materialen. Opdat de Service beschikbaar is voor alle gebruikers, mag u geen Gebruikersinhoud plaatsen, verzenden, e-mailen of anderszins toegankelijk maken op of via de Service die:

 • onwettig, schadelijk, bedreigend, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, kleinerend, pedofiel, pornografisch, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend of kwaadwillig is;
 • haatzaaiende propaganda bevat of discriminatie of geweld promoot tegen mensen vanwege hun ras, afkomst, religie, leeftijd, geslacht, handicap of seksuele geaardheid;
 • Schadelijk is of kan zijn voor minderjarigen;
 • Een ander persoon lastigvalt of voorstander is van lastigvallen;
 • De overdracht van "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing of "spamming" omvat;
 • Informatie promoot waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag promoot;
 • Een illegale of ongeautoriseerde kopie van het werk van een ander is of dit promoot, zoals het aanbieden van illegale computerprogramma's of links hiernaar, of het aanbieden van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingen te omzeilen;
 • Inbreuk maakt op enig patent, auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een andere partij;
 • Bevat pagina's die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet gekoppeld zijn aan of van een andere toegankelijke pagina);
 • Materiaal aanbiedt dat mensen onder de 18 uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier, of persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18;
 • Geeft instructieve informatie over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, of het maken of leveren van computervirussen;
 • een softwarevirus of andere codebestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur van Soundful of een andere partij te onderbreken, te vernietigen, te compromitteren of anderszins te beperken;
 • wachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens vraagt voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers; of
 • anderszins in strijd is met enige lokale, staats-, nationale of andere toepasselijke wet- of regelgeving.

Bovendien mag u, in verband met uw gebruik van de Service:

 • U voordoen als een persoon of entiteit of een valse voorstelling geven van uw banden met een andere persoon of entiteit;
 • Vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identificatoren met als doel het verhullen van de oorsprong van enige Gebruikersinhoud die op of via de Service wordt geplaatst of verzonden;
 • Niet deelnemen aan commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel of reclame;
 • Content plaatsen of verzenden waarvoor u niet het recht hebt deze te plaatsen of te verzenden;
 • Ongevraagde commerciële e-mails, kettingbrieven, piramidespelen posten of verzenden, of anderen proberen aan te zetten tot deze activiteiten;
 • Het verstoren van de normale stroom en werking van enig deel van de Service, inclusief het sneller laten scrollen van een scherm dan een andere gebruiker kan typen in een chatroom of bulletinboardomgeving;
 • De Service of een server of netwerk betrokken bij de werking van de Service verstoren of onderbreken;
 • andere personen stalken of lastigvallen; of
 • Namen van andere gebruikers verzamelen of "oogsten" van de Service met als doel deze andere gebruikers ongevraagde commerciële berichten te sturen.

Als u dergelijk materiaal of dergelijke activiteiten op de Service ontdekt, breng ons dan op de hoogte via support@soundful.com. We ondersteunen, onderschrijven of tolereren geen van de voorgaande materialen of activiteiten.

Gezien de aard van de Dienst en de hoeveelheid Gebruikersinhoud die we ontvangen, kunnen we niet alle Gebruikersinhoud of andere materialen die door gebruikers en externe informatieleveranciers worden geplaatst of verzonden, controleren en doen we dat ook niet. Om uw veiligheid te beschermen, dient u uw gezond verstand te gebruiken wanneer u interactieve delen van de service gebruikt. We raden in het bijzonder af om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer u deelneemt aan interactieve onderdelen van de Service. U doet dit op eigen risico.

Wij onderschrijven, ondersteunen, sanctioneren, moedigen aan, verifiëren of stemmen niet noodzakelijkerwijs in met verklaringen die op de interactieve delen van de Service worden geplaatst. Dergelijke verklaringen zijn de standpunten en de verantwoordelijkheid van degenen die ze hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze standpunten. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen enkele aansprakelijkheid jegens u zullen hebben met betrekking tot dergelijke verklaringen.

De Service (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie die door gebruikers wordt verstrekt) is uitsluitend bedoeld voor informatieve en entertainmentdoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging of vervanging van professioneel advies op welk gebied dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot financieel, medisch, juridisch, zakelijk of ander advies. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot een behandeling of actie door een persoon naar aanleiding van de informatie die binnen of via de service wordt aangeboden of verstrekt. Als u specifieke zorgen hebt of een situatie waarin u professioneel of medisch advies nodig hebt, dient u een daarvoor opgeleide en gekwalificeerde specialist te raadplegen.

De Dienst kan koppelingen bieden naar of automatisch zoekresultaten produceren voor websites of bronnen van derden of informatie van derden waarnaar wordt verwezen of die koppelingen bevat naar websites of bronnen van derden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en bronnen van derden en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of informatie die deze bevatten. Wij kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen dat de inhoud of informatie op dergelijke websites en bronnen van derden nauwkeurig, wettig, niet aanstootgevend of beledigend is. Wij onderschrijven de inhoud of informatie van websites of bronnen van derden niet en garanderen verder niet dat dergelijke websites of bronnen geen virussen of andere kwaadaardige code bevatten of uw computer op andere wijze niet zullen aantasten. Door gebruik te maken van de Dienst om te zoeken naar of een koppeling te maken naar een website van een derde partij, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op, de Dienst om zoekresultaten te verkrijgen of een koppeling te maken naar een website van een derde partij. Als u echter een probleem hebt met een koppeling van de Service, laat het ons dan weten via support@soundful.com.

Hoewel we proberen nauwkeurige informatie te verstrekken op de Service, kunnen de materialen onnauwkeurigheden, fouten en typografische fouten bevatten. SOUNDFUL en de aan haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de Content op de Service. Wij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud en wij verplichten ons er niet toe de inhoud bij te werken.

U ERKENT DAT U DE SERVICE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE SERVICE, DE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SERVICE EN DE SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SERVICE, INDIEN VAN TOEPASSING, WORDEN GELEVERD "ZOALS DEZE IS" ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EN SOUNDFUL EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, VAN DE HAND, BETROUWBAARHEID, TITEL, VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE GARANTIE, VOORWAARDE, GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, MONDELING, SCHRIFTELIJK OF IN ELEKTRONISCHE VORM, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SERVICE. SOUNDFUL EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SERVICE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF DAT ER GEEN STORINGEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN OF VERLIES VAN VERZONDEN INFORMATIE ZULLEN OPTREDEN, OF DAT ER GEEN VIRUSSEN VIA DE SERVICE ZULLEN WORDEN OVERGEDRAGEN. SOUNDFUL EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR GEBRUIKERSINHOUD OF ANDERE INHOUD GEPLAATST DOOR DERDEN, ACTIES VAN DERDEN, OF VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT SOUNDFUL EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, SERVICEPROVIDERS, LICENTIEGEVERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, ALGEMENE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS SOUNDFUL OF DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENTENGEVOLGE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U GAAT ERMEE AKKOORD SOUNDFUL EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, SERVICEPROVIDERS, LICENTIEGEVERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE VORDERINGEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VORDERINGEN WEGENS LASTER, HANDELSBELEDIGING, PRIVACY EN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN) EN SCHADE (MET INBEGRIP VAN DE HONORARIA VAN ADVOCATEN EN DE GERECHTSKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET ENIGE BESCHULDIGINGEN MET BETREKKING TOT: (1) UW GEBRUIK VAN DE DIENST; (2) SOUNDFUL OF HAAR FILIALEN 'GEBRUIK VAN ENIGE GEBRUIKER INHOUD OF INFORMATIE DIE DOOR U; (3) GEBRUIKER INHOUD OF INFORMATIE GEPLAATST OF VERZONDEN VIA UW LIDMAATSCHAP ACCOUNT, ZELFS INDIEN NIET GEPLAATST DOOR U, EN (4) ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR U.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Overeenkomst, uw registratie voor enig programma dat op de Dienst wordt aangeboden, uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Dienst en Gebruikerscontent te verwijderen, op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige schending door u van deze Overeenkomst of gedrag dat wij ongepast achten. U stemt ermee in dat Soundful en aan Soundful gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor opschorting of beëindiging op grond van deze bepaling.

Soundful kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen aan een aan Soundful gelieerde onderneming, dochteronderneming of bedrijfsonderdeel, of aan een aan hen gelieerde onderneming, of aan een entiteit die Soundful of een van haar activa verwerft.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen ten aanzien van conflicterende wetten. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van en rechtsgebied in de staats- en federale rechtbanken in Orange County, Delaware.

Soundful beheert en beheert de dienst vanuit de Verenigde Staten. Wij verklaren of garanderen niet dat de Content die op de Service beschikbaar is, geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties buiten de Verenigde Staten. Indien u de dienst gebruikt in een jurisdictie waarin het gebruik van de dienst verboden of beperkt is, stemt u ermee in dat het gebruik van de dienst op eigen risico geschiedt, zonder beperking van enige andere bepaling in deze overeenkomst, en dat Soundful en de aan Soundful gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor dergelijk gebruik. Software van deze dienst kan onderworpen zijn aan exportcontroles van de Verenigde Staten. U mag de service niet gebruiken of software van deze service exporteren in strijd met de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Soundful en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Indien om wat voor reden dan ook een bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover dat toelaatbaar is om de intentie van de partijen zoals weergegeven in die bepaling te beïnvloeden, en blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Het niet afdwingen of uitoefenen door Soundful van een bepaling van deze Overeenkomst of een daarmee samenhangend recht, houdt geen afstandsverklaring in, op dat moment of in de toekomst, van dat recht of die bepaling of enig ander recht of bepaling. De titels van paragrafen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en hebben geen juridische of contractuele betekenis.

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ERVAN.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2022